Informace o Celoškolském doktorském studijním programu Historie techniky na ČVUT v Praze

Na ČVUT v Praze se lze přihlásit do Celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky (CDSP HT – P7108), který má jeden studijní obor – Historie techniky (HT – 7105V081).

Základní podmínkou přijetí do doktorského studia je dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu; přihlášku však může podat i uchazeč, u něhož se uzavření studia do termínu zápisu předpokládá. Uchazeč se spojí nejméně měsíc před termínem podání přihlášky s předsedou/dkyní Oborové rady (OR) CDSP HT (efmertov@fel.cvut.cz) k prodiskutování vybraného rámcového okruhu – tématu disertační práce, k návrhu konkrétního školitele a k získání jeho předběžného souhlasu s vedením práce, neboť role školitele je v doktorském studiu klíčová. Přihláška se podává v některém z vypsaných termínů.

Školiteli mohou být všichni docenti a profesoři, případně další vědci, kteří byli na návrh OR CDSP HT předem schváleni Vědeckou radou ČVUT v Praze.

Přijímací řízení probíhá - v lednu/únoru a v květnu/červnu každého roku. Podrobnosti a průběžné informace na www.cdspht-cvut.cz

Uchazeči o doktorské studium, kteří předchozího vzdělání dosáhli v jiné zemi než v České republice nebo Slovenské republice, musí spolu s přihláškou předložit potvrzení o nostrifikaci svého diplomu.

Doktorské studium se uskutečňuje ve dvou formách lišících se délkou studia:

    prezenční (za běžné přítomnosti doktoranda na školicím pracovišti) - čtyřleté studium

    kombinované (za časově určené přítomnosti doktoranda na školicím pracovišti) - pětileté studium.

V průběhu prvního roku studia musí každý doktorand dosáhnout alespoň 10 kreditů.

Během první etapy studia, tzv. studijního bloku, si studenti doplňují odborné znalosti studiem čtyř až šesti odborných předmětů předepsaných individuálním studijním plánem (ISP), který je schválen OR CDSP HT, a věnují se pedagogické praxi a vědecké a publikační činnosti na příslušném pracovišti. Na závěr této etapy, která je v případě prezenční formy dvouletá a u kombinované formy tříletá, musí mít studenti:

    • uzavřeny všechny povinné odborné předměty s úspěšně vykonanými zkouškami (včetně zkoušky ze zvoleného cizího jazyka /angličtina, francouzština, němčina/, která může být realizována i formou obhajoby odborné studie),

    • dosaženo alespoň 23 kreditů (přičemž kredity se započítávají pouze za povinné předměty; kredity se dále ohodnocuje pedagogická i vědecká /alespoň měsíční zahraniční stáž, grantová a vybraná konferenční/ a publikační činnost). Za vědeckou, výzkumnou a publikační činnost (především v recenzovaných a IF časopisech, samostatnou publikační činnost) musí být dosaženo minimálně 7 kreditů.

    • zpracovánu a úspěšně obhájenu odbornou studii.

Nejpozději do doby podání přihlášky k SDZ, předloží doktorand splnění celkového počtu 30 kreditů, z toho minimálně 7 kreditů za publikační činnost.

Podrobnosti viz Studijní a zkušební řád ČVUT.

V další fázi studia doktorandi absolvují státní doktorskou zkoušku (doktorandi studující v prezenční formě čtyřletého studijního programu mají povinnost složit státní doktorskou zkoušku do konce třetího roku svého studia), před ní předloží ukončení pedagogické praxe v Historii techniky a absolvování zahraniční stáže (minimálně 1 měsíc mimo Slovenské republiky) v oboru Historie techniky s realizací projektu a teprve poté mohou podat žádost o obhajobu a předložit disertační práci (nejpozději však v sedmém roce studia, tj. maximální doby od zahájení studia).

Po úspěšné obhajobě disertační práce je absolventovi udělen titul Ph.D. za jménem.

Všem doktorandům prezenční formy Celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky (tj. občanům ČR i cizincům) je přiznáno stipendium, vyplácené po standardní dobu studia.

Doktorské studium se řídí Zákonem o VŠ, Studijním a zkušebním řádem ČVUT, a příslušnými směrnicemi prorektora ČVUT v Praze a OR CDSP HT.