Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT v Praze (dále prorektor) vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 pro Celoškolský doktorský studijní program Historie techniky (CDSP HT P7108), studijní obor Historie techniky (KKOV 7105V081).


Tento dokument (dále jen Podmínky) stanovuje podmínky pro přijetí do prezenční a kombinované formy studia Celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky (dále CDSP HT) na ČVUT v Praze.


Přijímání uchazečů do CDSP Historie techniky se řídí:

1.   Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých       školách), v platném znění (dále jen „Zákon“),

2.   Statutem Českého vysokého učení technického v Praze (schváleným AS ČVUT v Praze 28. června 2017 a       platným od 1. září 2017), tj.:
      a) čl. 6 Přijímání ke studiu,
      b) čl. 9 Podmínky studia cizinců,
      c) čl. 11 Poplatky spojené se studiem (1)- viz Příloha č. 5 ke Statutu ČVUT,
      d) čl. 45 Úřední deska a doručování a

3.   těmito Podmínkami přijímacího řízení do CDSP HT pro akademický rok 2019/2020.


PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO CDSP HT PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Celoškolský doktorský studijní program:       Historie techniky
Studijní obor:                                                  Historie techniky
Kód programu:                                               P 7108
Forma studia:                                                  prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia:                                 4 roky
Udělovaný akademický titul:                          doktor (Ph.D.)
Jazyk studia:                                                   čeština


Podmínky pro přijetí ke studiu

1) Dosažení vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

2) Úspěšné absolvování dvoukolového přijímacího řízení.


Přihláška ke studiu

Ke studiu na ČVUT v Praze se uchazeč přihlašuje podáním Přihlášky k Celoškolskému doktorskému studijnímu programu Historie techniky. K přihlášce je třeba doložit požadované dokumenty, přiložit doklady o zaplacení poplatku a zaslat ji buď elektronicky na adresu prorektora (pana prof. Ing. Zbyňka Škvora, CSc., zbynek.skvor@cvut.cz), nebo doručit osobně, nebo poštou na adresu ČVUT v Praze – rektorát, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 k rukám výše uvedeného prorektora. Rozhoduje datum doručení.

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2019/2020 (dále jen Poplatek) činí 650 Kč.

Oborová rada CDSP Historie techniky nabízí seznam rámcových (obecných) témat disertačních prací, zveřejněných na http://www.cdspht.cvut.cz/ a v těchto podmínkách formou přílohy, ale uchazečům umožňuje i případnou individuální volbu tématu. Návrhy konkrétních témat, které budou předloženy v projektu v rámci přihlášky, je nutné dopředu (nejméně měsíc před termínem podání přihlášky) konzultovat s předsedkyní Oborové rady CDSP HT, prof. PhDr. Marcelou Efmertovou, CSc. (efmertov@fel.cvut.cz), a poté uvést do přihlášky nejen téma, ale i jméno školitele rámcového tématu.


Náležitosti přihlášky ke studiu

A. Doklad o dosaženém vzdělání – úředně ověřené kopie dokladů o vzdělání:

A a) Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky řádně a úspěšně dokončili magisterské studium, připojí k přihlášce doklad o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky magisterské etapy studia a úředně ověřenou kopii magisterského diplomu. Uchazeči, kteří do doby podání přihlášky magisterské studium ještě řádně nedokončili, předloží na ČVUT v Praze doklad o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky magisterské etapy studia a ověřenou kopii magisterského diplomu co nejdříve po uzavření magisterské etapy studia, nejpozději do zápisu do CDSP HT.

A b) Uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium na zahraniční škole (vyjma Slovenské republiky), předloží doklad o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v souladu s ustanovením § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v termínu nejpozději do zápisu do CDSP HT.

Potvrzení o znalosti českého jazyka musí přiložit jen cizinci (kromě občanů Slovenské republiky), a to buď:

      • úředně ověřenou kopií dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka, nebo

            - úředně ověřenou kopii potvrzení o vykonání zkoušky z českého jazyka na stupni B2. Potvrzení o             vykonání zkoušky z českého jazyka je třeba přiložit k přihlášce ke studiu, případně doručit nejpozději v             den konání přijímacího řízení.

            - ve výjimečných případech, schválených Oborovou radou CDSP Historie techniky, je možno studovat v             angličtině a ve francouzštině (např. ve formě co-tutelle se zahraničními výběrovými vysokými školami –             Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, aj.).

B. Strukturovaný odborný životopis podepsaný uchazečem.

C. Návrh projektu uvažované doktorské disertační práce včetně nástinu její metodologie a metodiky, seznamu pramenů a odborné literatury vztahující se k projektu v rozsahu pěti až deseti stran.

D. Souhrn dosavadních odborných aktivit (např. udělené granty, pedagogická činnost, spolupráce na výstavách, průvodcovská činnost, redakční a další jiná praxe atd.).

E. Seznam vlastní publikační činnosti zaměřené k oboru studia k přijímacímu pohovoru.

F. Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.

Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivá nebo neúplná přihláška, stejně tak přihláška bez připojených příloh, nebude přijata. K přihlášce došlé po termínu nebude brán zřetel.Termín pro podání přihlášky včetně povinných příloh je do 30. dubna 2019.Přijímací pohovor

Termín přijímacího pohovoru stanoví prorektor na návrh předsedkyně Oborové rady CDSP HT (po dohodě Oborové rady). Prorektor může na návrh předsedkyně Oborové rady CDSP HT (po dohodě všech členů Oborové rady) vyhlásit mimořádný termín přijímacího řízení pro další zájemce o studium v CDSP HT. Vyhlášení mimořádného termínu bude zveřejněno na Úřední desce ČVUT v Praze.

Přijímací pohovor má charakter výběrového dvoukolového řízení a probíhá před Oborovou radou CDSP HT. Cílem přijímacího pohovoru je zjištění předpokladů pro studium v daném Celoškolském doktorském studijním programu Historie techniky a pro samostatnou vědeckou tvůrčí a publikační činnost a zjištění odpovídající úrovně odborných a jazykových znalostí žadatele.

Dvoukolové přijímací řízení do CDSP HT má formu písemných testů a ústních pohovorů.

Během obou fází přijímacího pohovoru jsou prověřovány především odborné znalosti, invenčnost a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru. Součástí ústního přijímacího pohovoru je odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce. Přijímací pohovor se skládá v souladu s akreditací oboru Historie techniky v českém nebo slovenském jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s oborovými podmínkami přijímacího pohovoru (pro co-tutelle, double degree).

Přijímací pohovor v náhradních termínech může být uchazeči prorektorem povolen v případě, že o to písemně požádá a že jeho žádost bude k rukám prorektora na ČVUT v Praze doručena nejpozději třetí den po stanoveném dni konání pohovoru v řádném termínu. Prorektor žádosti vyhoví, pokud se uchazeč nemůže pohovoru zúčastnit v řádném termínu ze závažných a doložených důvodů.

Podmínkou přijetí je podání přihlášky se všemi uvedenými přílohami včetně dokladů o ukončeném magisterském studiu k stanovenému termínu a následně úspěšně složeného dvoukolového přijímacího řízení.

Uchazeči o studium budou přijímáni v pořadí podle výsledků výběrového řízení do naplnění kapacity do prezenční a kombinované formy studijního oboru Historie techniky (P 7108, KKOV 7105V081) Celoškolského doktorského studijního programu Historie techniky (CDSP HT).

Přijat ke studiu je uchazeč, který u ústního přijímacího pohovoru (na který bude pozván pouze po úspěšném absolvování testů z historie /především historie techniky a hospodářských a sociálních dějin v rozsahu 18. – 20. století/ a ze zvoleného jazyka) dosáhl minimálně 70 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícímu předem stanovenému maximálnímu počtu sedmi (7) přijímaných pro CDSP HT v daném akademickém roce. Celkový bodový zisk uchazeče je součtem dílčích bodových hodnocení v jednotlivých položkách ústního přijímacího pohovoru. Celkem je možno získat maximálně 100 bodů.

Přijímací ústní pohovor (max. 100 bodů) se sestává z následujících částí:

1. Odbornost (max. 60 bodu):

        a) odborná rozprava nad předloženým projektem disertační práce z Historie techniky a nad její         metodologií, metodikou a odbornou literaturou a prameny vztahujícími se k projektu (max. 30 b.),

        b) posouzení odbornosti a dosavadní odborné a publikační činnosti uchazeče k oboru studia (max. 15 b.),

        c) prokázání znalostí z oboru vlastního studia Historie techniky (max. 15 b.).

2. Jazykové ústní znalosti (max. 40 bodů) – AJ, FJ, NJ:

        a) pohotovost (max. 10 b.),

        b) stylistika a odborná slovní zásoba (max. 15 b.),

        c) jazyková správnost (max. 15 b.).


Oznámení výsledků přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí ke studiu bude uchazeči zasláno nejpozději 30 dnů od termínu konání přijímacího pohovoru doporučeným dopisem do vlastních rukou. Uchazečům, kteří nebudou mít v době podání přihlášky ukončené magisterské studium, bude vydáno rozhodnutí o přijetí do CDSP HT až po dodání dokladů o úspěšně dokončené magisterské etapě studia a ověřené kopii diplomu. Tyto doklady jsou uchazeči povinni doručit na ČVUT v Praze neprodleně, nejpozději do zápisu do CDSP HT. V případě přijetí ke studiu uchazeč současně s vyrozuměním o přijetí obdrží pozvání k zápisu ke studiu. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané rozhodnutí, bude toto rozhodnutí zveřejněno na Úřední desce ČVUT v Praze. Dnem doručení je osmý den po vyvěšení.

Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.                         doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D.
Prorektor ČVUT v Praze                                 předseda AS ČVUT v Praze

Schváleno Akademickým senátem ČVUT v Praze dne 3. 10. 2018.Organizační pokyny

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je třeba uhradit složenkou nebo bezhotovostně převodem na účet:

KB Praha 6, č. účtu:   19-5504780277/0100
variabilní symbol:     7108
specifický symbol:    7105V081
konstantní symbol:   0308
Bankovní poplatky vždy hradí uchazeč.
za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
Heslo:   CDSP HT

Příloha:

Rámcová (obecná) témata disertačních prací pro přijímací řízení v Celoškolském doktorském studijním programu Historie techniky, studijním oboru Historie techniky


Vývoj technických a vědeckých společností od 18. století do 21. století.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Vytváření elit v jednotlivých technických nebo přírodovědeckých oborech.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Vývoj zvoleného technického oboru do roku 1945.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Vývoj zvoleného technického oboru v letech 1945-1968.
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Česko-anglické (americké) nebo česko-francouzské technické vztahy a transfer technických poznatků v průběhu 19. a 20. století.
doc. PhDr. Michel Perottino, Ph.D., Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
michel.perottino@fsv.cuni.cz
nebo
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Historiografie technického nebo přírodovědeckého konkrétního oboru.
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
2221619202
zdenek.benes@ff.cuni.cz

Technická dokumentace a prameny pro historii techniky.
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
2221619202
zdenek.benes@ff.cuni.cz

Místa paměti v historii techniky.
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
2221619202
zdenek.benes@ff.cuni.cz
nebo
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Vývoj technického školství v českých zemích v komparaci s vývojem v EU.
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., ČVUT, Fakulta dopravní
224890704
becvamar@fd.cvut.cz

Úloha vysokoškolských profesorů ve vývoji techniky v 19. a ve 20. století.
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D., ČVUT, Fakulta dopravní
224890704
becvamar@fd.cvut.cz
nebo
prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc., ČVUT, Fakulta elektrotechnická
224355144
efmertov@fel.cvut.cz

Preindustriální průmyslové technické nástroje, stroje, materiály a procesy v českých zemích.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., AV ČR, Historický ústav
286882237
semotanova@jiu.cas.cz

Významné strojírenské závody v českých zemích v 19. století.
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc., AV ČR, Historický ústav
286882237
semotanova@hiu.cas.cz

Metodologické otázky hospodářských a sociálních dějin a historie techniky.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., AV ČR, Historický ústav, FF UK, Ústav českých dějin
286882243
hlavacka@hiu.cas.cz

Obecné problémy dějin dopravy a komunikací v 19. a ve 20. století.
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., AV ČR, Historický ústav, FF UK, Ústav českých dějin
286882243
hlavacka@hiu.cas.cz